Algemene verkoopsvoorwaarden

 

Voorwoord

Het bedrijf ADORA (hierna DE VERKOPER) is ingeschreven bij het handelsregister onder het bedrijfsnummer BE0403102997. Het postadres is: 11, rue des Gaillettes te 4651 Battice (België) en het elektronische adres is info@adora.be

1. Instemming met de voorwaarden

Op het ogenblik dat de klant overgaattot de bestelling , erkent hij/zij de bijzondere verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op dit scherm en verklaart uitdrukkelijk ze te aanvaarden zonder voorbehoud .
De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden bepaalt de contractuele relatie tussen ADORA en zijn klant. Beide partijen aanvaarden deze voorwaarden zonder voorbehoud van . De algemene verkoopsvoorwaarden doen alle andere voorwaarden vermeld in andere documenten teniet, tenzij uitdrukkelijke voorafgaand schriftelijk akkoord. De validatieklik van de bestelling veronderstelt een gehele instemming met de onderhavige voorwaarden. Deze klik geldt als “elektronische handtekening".

2. Producten

Alle mogelijke inspanningen werden gedaan om ons te vergewissen van de nauwkeurigheid van de informatie zoals gepubliceerd op de site Badmutsen shop. Het bedrijf ADORA of zijn leveranciers zijn echter niet aansprakelijk voor de gevolgen, incidenten, bijzondere schade volgend uit elektronische verzendingen of voor de juistheid van de informatie, zelfs indien ADORA kennis had genomen van het feit dat dergelijke schade mogelijk was.

De foto’s die de producten illustreren behoren niet tot het contractuele domein. Mochten er toch fouten in geslopen zijn dan nog kan ADORA hiervoor in geen geval aansprakelijk gesteld worden  . Het merendeel van de producten die door ADORA aan de klanten worden voorgesteld zijn beschikbaar in onze opslagplaats.

3. Bestellingen

De automatische registratiesystemen worden beschouwd als een bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. ADORA bevestigt de aanname van een bestelling aan de klant op het emailadres dat laatstgenoemde heeft gecommuniceerd. De verkoop wordt pas gesloten na de bevestiging van de bestelling. De koper is verantwoordelijk voor de persoonlijke informatie die hij/zij communiceert op het ogenblik van de bestelling: ingeval foutieve gegevens is de verkoper niet aansprakelijk voor het feit dat de producten niet geleverd kunnen worden.

4. Levering

Na bevestiging van de bestelling verbindt ADORA zich ertoe om alle producten besteld door de koper aan zijn transporteur te leveren binnen een maximumtermijn van twee werkdagen. Ingevolge zijn contract met ADORA, verbindt de transporteur zich ertoe om de bestelling te leveren op het adres van de koper zoals gecommuniceerd door ADORA.

Bovendien, voor de leveringen buiten Europa, verbindt de klant zich tot het betalen van alle taksen en belastingen in verband met het importeren van de producten, alle douanerechten, BTW en andere belastingen van kracht in het land waar het product geleverd moet worden. Alle bestellingen geplaatst bij ADORA zijn bestemd voor het persoonlijke gebruik van de klanten, de klanten of de bestemmelingen van de producten verbinden zich ertoe om de producten nooit gedeeltelijk of geheel te verkopen.

De levering wordt verzorgd door het transportbedrijf DPD. Ze wordt uitgevoerd binnen de uren overeengekomen met de klant wat betreft een rechtstreekse levering aan de aangeduide bestemmeling, of ingeval van afwezigheid, aan een andere persoon aangewezen door de klant. De zware artikelen (trampolines...) worden per vrachtwagen geleverd, de klant moet zich ervan verzekeren dat de uiteindelijke bestemming toegankelijk is per vrachtwagen. Zoniet, indien hij hierin toestemt, kan de klant de goederen op eigen kosten komen ophalen bij het transportbedrijf .

Op het ogenblik dat zij/hij de leveringsbon of de vrachtbrief tekent, is het aan de klant om de gegrondheid van alle vastgestelde fabrieksfouten of gebreken te bewijzen. De klant dient de ontvangst van de goederen te organiseren en te beveiligen zodat de goederen enkel door de klant bevoegde personen in ontvangst genomen kunnen worden en de papieren of elektronische documenten voorgelegd door het transportbedrijf kunnen tekenen. Elke transportbon, papier of elektronisch, getekend zonder voorbehoud van gedetailleerde en gegronde beschrijvingen, betekent een volledige en geldige acceptatie van de levering en en dekt alle zichtbare gebreken en/of fabrieksfouten. Bijgevolg, als voorzorgmaatregel, als de transporteur de producten levert, is het aan dient de klant vooraleer de transportbon te tekenen de producten geleverd door de transporteur uit voorzorg te onderwerpen aan alle mogelijke controle m.b.t. de kwaliteit en de hoeveelheid en indien nodig, een schriftelijk en nauwkeurig voorbehoud te formuleren  op de leveringsbon. Indien een dergelijke procedure niet wordt gerespecteerd, zullen alle klachten als ongeldig worden beschouwd.

Niettegenstaande de beschikkingen hierboven worden alle risico’s verbonden aan de producten meegedeeld aan de klant bij de ontvangst.

Naargelang de beschikbaarheid van het product, is het mogelijkdat een bestelling in meerdere keren wordt uitgevoerd. In dit geval betaalt de klant slechts één levering. Indien de klant twee verschillende leveringsplaatsen wenst, dient hij twee bestellingen plaatsen, met inbegrip van de bijbehorende leveringskosten.

Zoals bij elke expeditie is het mogelijk dat de levering te laat komt of dat het product zoek raakt. In dat geval nemen wij contact op met de transporteur om een onderzoek in te leiden. Alle nodige inspanningen zullen worden gedaan om het pakket terug te vinden. Indien het pakket na 10 dagen niet werd terug gevonden, zal het bedrijf ADORA op eigen kosten een gelijksoortig pakket toesturen , maar zal daartegenover geen financiële of materiële vergoeding stellen.

We zijn niet aansprakelijk voor uitgestelde leveringstermijnen ingevolge  de transporteur, m.n. ingeval van staking, verloren producten, of slechte weersomstandigheden.

5. Herroeping

Het herroepingsrecht is enkel van toepassing op natuurlijke personen.

De gehele of gedeeltelijke onmogelijkheid om de producten te gebruiken m.n. omwille van incompatibiliteit van het materiaal kan in geen geval aanleiding geven tot vergoeding, terugbetaling, of aansprakelijkheid van ADORA. In overeenstemming met de artikelen L. 120-20 beschikt de gebruiker echter over een termijn van 14 kalenderdagen om de producten die hij ongeschikt acht op eigen kosten te retourneren. Deze termijn loopt vanaf de datum waarop de gebruiker de bestelling in ontvangst heeft genomen . Elke retour moet bij voorbaat worden aangegeven bij de klantendienst van de VERKOPER. Het product moet geretourneerd worden aan het adres van DE VERKOPER.

Wij aanvaarden enkel  geretourneerde producten die in hun geheel worden verzonden, in de oorspronkelijke ongeschonden en gesloten verpakking, niet beschadigd, niet gemarkeerd, en in perfecte staat om terug verkocht te worden. Elk product dat beschadigd is, of waarvan de oorspronkelijke verpakking geschonden is, wordt noch terugbetaald, noch teruggenomen, noch geruild. Het herroepingsrecht is gratis, met uitzondering van de verzend- en retourkosten. Indien de gebruiker kiest om beroep te doen op dit recht heeft hij de keuze tussen de terugbetaling van de gestorte sommen, of de ruil van het product. Ingeval van ruil, zijn de nieuwe verzendkosten voor rekening van de gebruiker.

6. Prijzen

De prijs wordt uitgedrukt in euro.
De prijs aangeduid op het productenfiche bevat het transport binnen de Europese Unie.
De prijs aangeduid op de bevestiging van de bestelling is de definitieve prijs, met inbegrip van de BTW voor Frankrijk, België, en alle andere landen van de EU. De prijs omvat de prijs van de producten, de kosten van de expeditie, de verpakking, de opslag, het transport en de ingebruikneming.

7. Betaling

De prijs gefactureerd aan de klant is de prijs aangeduid op de bevestiging van de bestelling verzonden door ADORA.
De producten moet contant betaald worden op de datum van de effectieve bestelling.
De betaling gebeurt per VISA / MASTERCARD bankkaart.
OGONE is een online service waarmee u een beveiligde betaling kunt uitvoeren via een bankserver van EUROPA BANK.
Uw bankkaartnummer wordt dus naar de servers van de bank geleid, uw betaling gebeurt direct via de bank in een beveiligde omgeving, zonder interventie van de server van onze online winkel. De waarborg is dus dat enkel onze bank uw nummer kent, wat veel veiliger is.

8. Geschillen

Het onderhavig contract is onderworpen aan de Belgische Wet. ADORA is niet aansprakelijk voor schade van alle aard, zowel materieel,immaterieel of lichamelijk, die het gevolg is van een slechte werking of een verkeerd gebruik van de verhandelde producten. Hetzelfde geldt voor eventuele wijzigingen aan de producten door de fabrikanten. De aansprakelijkheid van ADORA wordt in ieder geval, beperkt op het ogenblik van de bestelling: ADORA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eenvoudige fouten of gebreken die nog aanwezig zouden kunnen zijn ondanks alle genomen voorzorgen waarmee we de producten hebben opgesteld. Klachten of betwistingen zullen steeds met de nodige aandacht behandeld worden, aangezien wij uitgaan van de goede trouw van de persoon die de moeite neemt om een situatie voor te leggen. Ingeval van geschil, vragen we de klant zich eerst te willen richten tot ADORA om tot een minnelijke schikking te komen.
Zoniet is de handelsrechtbank van Verviers de enige bevoegde rechtbank, niettegenstaande de aard van het geschil , de leveringsplaats of de geaccepteerde betalingsmethode.

9. Garantie

ADORA garandeert dat alle producten gefabriceerd zijn conform de Europese normen. ADORA is niet aansprakelijk voor het niet respecteren van de reglementaire en wettelijke beschikkingen van toepassing in het land van ontvangst. De verantwoordelijkheid van ADORA is steeds beperkt tot de waarde van het betwiste product , zijnde de waarde op datum van de verkoop en dit zonder mogelijkheid tot beroep jegens het merk of het bedrijf dat het product fabriceert.
In elk geval geniet de klant van de wettelijke garantie van uitwinning en verborgen gebreken. Op voorwaarde dat de koper het bewijs vertoont dan een verborgen gebrek, heeft de VERKOPER de wettelijke verplichting om het defecte onderdeel te herstellen; indien de koper zich tot de rechtbank wendt, moet hij dat doen « binnen een kort termijn », na het ontdekken van het verborgen gebrek. U kunt 5 dagen op 7 contact opnemen met de klantendienst (van maandag tot vrijdag) op het volgende telefoonnr. : 0032 87 66 16 46 en per mail info@adora.be

De tussenkomsten inzake de garantie kunnen in geval leiden tot een verlenging van desbetreffende garantie .

Ingeval een artikel defect blijkt gedurende de garantie, wordt de klant verzocht contact op te nemen met de klantendienst die de correcte procedure zal doorlopen om het artikel te retourneren.

Het artikel moet in de oorspronkelijke verpakking geretourneerd worden, samen met de factuur en een brief waarin het beweerde defect beschreven staat.

De verzendingskosten en de risico’s verbonden aan het retourneren van het artikel zijn op kosten van de klant.

Na controle van het artikel behoudt ADORA zich het recht om het artikel te ruilen, te herstellen, of te vergoeden aan de oorspronkelijke aankoopprijs.

De ruil of de vergoeding gebeurt binnen de 30 dagen na ontvangst van het artikel door ADORA.

Indien het artikel nog in garantie is, wordt het herstelde of geruilde artikel bij de klant geleverd op kosten van ADORA.

De klant kan geen aanspraak doen op de conventionele waarborg als het defect het gevolg is van:

- de normale slijtage van het artikel en/of de onderdelen en/of de accessoires waarmee het artikel is gemonteerd,

- een abnormaal gebruik en/of een verkeerde hantering

- een verkeerd onderhoud

- overmacht

- een gebruik, een installatie of een aansluiting die niet conform zijn aan de specificaties van de fabrikant

- een commercieel of collectief gebruik

- het gebruik van onaangepaste randinstallaties, accessoires, of verbruiksartikelen.

- een herstelling uitgevoerd door een derde die niet erkend is door ADORA en/of de fabrikant


10. Wettelijke informatie

Het meedelen van de naamgegevens teneinde de verkoop op afstand uit te voeren is verplicht; deze gegevens zijn noodzakelijk voor het behandelen en het uitvoeren van de bestelling, het opstellen van de facturen en de waarborgcontracten. Indien deze gegevens niet worden bekend gemaakt, is de bestelling ongeldig. Conform de wet “Informatica en Vrijheid” maakt de verwerking van de naamgegevens van klanten het onderwerp uit van een verklaring bij de Nationale Commissie van Informatica en Vrijheid. De klant beschikt over een recht ( artikel 34 van de Wet van 6 januari 1978) van toegang, wijziging, correctie of verwijdering van de gegevens die haar/hem betreffen bij ADORA. Bovendien verbindt ADORA zich ertoe om de gegevens van de klanten niet aan derden te communiceren, zij het gratis of tegen vergoeding.